Tuesday, April 6, 2010

EXHIBITION: Greta Magnusson Grossman Exhibition @ Arkitekturmuseet, Stockholm :