Sunday, July 12, 2009

RESTAURANT: Ruby's Shake Shack, Malibu :
Ruby's Shake Shack
at the Malibu Pier, 23000 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 9026, Tel: 5310-456-3443