Thursday, April 29, 2010

BAR: Tokonoma, Australia :Tokonoma

490 Crown Street, Surry Hills, NSW, Australia, Tel: +61 2 9357 6100