Thursday, September 30, 2010

EXHIBITION: Sensing Nature: Tokujin Yoshioka, Takashi Kuribayashi, Taro Shinoda @ Mori Art Museum, Tokyo :

---> Mori Art Museum <---
July 24 - November 7