Thursday, July 17, 2008

CLUB: Whisky Mist at Zeta, London :


Whisky Mist at Zeta
The Hilton Hotel on Park Lane, 35 Hertford Street, W1Y 7TG, Tel: 020 7208 4067