Sunday, June 7, 2009

APARTMENT: Minimalist Loft, SoHo, New York by Natalya Kashper :