Sunday, March 14, 2010

ARCHITECT: Vanke Center Shenzhen, Shenzhen, China by Steven Holl Architects :