Sunday, March 14, 2010

DESIGN/FOOD: Bobble Water by Karim Rashid :


---> Bobble <---
---> Karim Rashid <---