Sunday, November 30, 2008

CLUB/RESTAURANT: Le Bon Palais, Stockholm :
Le Bon Palais
Barnhusgatan 12, Fredagar & Lordagar KL 20-03, Stockholm, Tel: 08 10 09 32