Wednesday, November 26, 2008

HOTEL: Klaus K, Helsinki :


Klaus K
Bulevardi 2, 00120 Helsinki, Finland, Tel: +358 0 20 770 4700