Wednesday, November 12, 2008

HOTEL: New Majestic Hotel, Singapore :
New Majestic Hotel
31-37 Bukit Pasoh Road, Singapore 089858, Tel: 65 6511 4718