Sunday, November 30, 2008

HOTEL: Lydmar Hotel, Stockholm :

Lydmar Hotel
Sodra Blasieholmshamnen 2, 103 24 Stockholm, Tel: +46 0 8 22 31 60